متن شعر

حل معمای حکمتش نتواند

حل معمای حکمتش نتواند
آنکه کند حل صدهزار معمّا

فهم شناساییش‌ چگونه کند کس
مشت نشاید زدن به صخرهٔ صمّا

تعداد دفعات مشاهده: 560