متن شعر

کجایید ای شهیدان خدایی

کجایید ای شهیدان خدایی
کجایید ای سبک روحان عاشق
کجایید ای شهان آسمانی
کجایید ای ز جان و جا رهیده
کجایید ای در زندان شکسته
کجایید ای در مخزن گشاده
در آن بحرید کاین عالم کف او است
کف دریاست صورت​های عالم
دلم کف کرد کاین نقش سخن شد
برآ ای شمس تبریزی ز مشرق
 
بلاجویان دشت کربلایی
پرنده​تر ز مرغان هوایی
بدانسته فلک را درگشایی
کسی مر عقل را گوید کجایی
بداده وام داران را رهایی
کجایید ای نوای بی​نوایی
زمانی بیش دارید آشنایی
ز کف بگذر اگر اهل صفایی
بهل نقش و به دل رو گر ز مایی
که اصل اصل اصل هر ضیایی
تعداد دفعات مشاهده: 53