متن شعر

راهی که همه سلوک وی باید کرد

راهی که همه سلوک وی باید کرد
کی، نتوان گفت از آن، و طی باید کرد

راهیست که هر قدم که بر میگیری
اول قدمت به قطع پی باید کرد

تعداد دفعات مشاهده: 192