متن شعر

هر تیره شبی که ره به روزی نبرد

هر تیره شبی که ره به روزی نبرد
گردن به حساب عمر من برشمرد

با این همه ماتم فراقش دارم
گرچه به هزار گونه محنت گذرد

تعداد دفعات مشاهده: 138