متن شعر

پروانه به شمع گفت: آخر نظری

پروانه به شمع گفت: آخر نظری
شمعش گفتا: ز من نداری خبری

پروانهٔ شمعی دگرم من همه شب
تو میسوزی از من و من از دگری

تعداد دفعات مشاهده: 235