متن شعر

من نه ارزیزم ز کان انگیخته

من نه ارزیزم ز کان انگیخته
من عزیزم از فلک بگریخته

چرخ در بالام گوهر تافته
طبع در پهنام عنبر بیخته

آسمان رنگم ولیک از روی شکل
آفتابی از هلال آویخته

از برای کسب آب روی خویش
آبروی خود به عمدا ریخته

از برای خدمت آزادگان
با همه کس همچو آب آمیخته

تعداد دفعات مشاهده: 133