متن شعر

به خانه خانه می​آرد چو بیذق شاه جان ما را

به خانه خانه می​آرد چو بیذق شاه جان ما را
همه اجزای ما را او کشانیدست از هر سو
ز حرص و شهوتی ما را مهاری کرده دربینی
چه جای ما که گردون را چو گاوان در خرس بست او
خنک آن اشتری کو را مهار عشق حق باشد
 
عجب بردست یا ماتست زیر امتحان ما را
تراشیدست عالم را و معجون کرده زان ما را
چو اشتر می​کشاند او به گرد این جهان ما را
که چون کنجد همی​کوبد به زیر آسمان ما را
همیشه مست می​دارد میان اشتران ما را
تعداد دفعات مشاهده: 154