متن شعر

آن خواجه خوش لقا چه دارد

آن خواجه خوش لقا چه دارد
هان تا نروی تو در جوالش
اندر سخنش کشان و بو گیر
در گلشن ذوق او فرورو
هر چند کز انبیا بلافید
گر چه صلوات می​فرستند
یا سایه خود بر او مینداز
در ساقی خویش چنگ درزن
عمری پی زید و عمرو بردی
از سرمجموع اصل مگذر
این کاه سخن دگر مپیما
 
آیینه​اش از صفا چه دارد
رختش بطلب که تا چه دارد
کز بوی می بقا چه دارد
کز نرگس و لاله​ها چه دارد
از گوهر انبیا چه دارد
از صفوت مصطفی چه دارد
کو خود چه کس است یا چه دارد
مندیش که آن سه تا چه دارد
زین پس بنگر خدا چه دارد
کاین اصل جدا جدا چه دارد
بندیش که کهربا چه دارد
تعداد دفعات مشاهده: 132