متن شعر

ای کز تو همه جفا وفا شد

ای کز تو همه جفا وفا شد
با روی تو سور شد عزاها
شد بی​قدمت سرا خرابه
از دعوت تو فنا شود هست
ای کشته مرا به جرم آنک
آن تخم عطای تست در جان
اعنات مهیجست جان را
گر عاشق داد نیست جودت
زد پرتو ساقییت بر ابر
زد عکس صبوری تو بر کوه
زد عکس بلندی تو بر چرخ
از حسن تو خاک هم خبر یافت
از گفت بدار چنگ کز وی
 
آن عهد و وفای تو کجا شد
بی روی تو سورها عزا شد
باز از تو خرابه​ها سرا شد
وز هجر تو هست​ها فنا شد
از من راضی به جان چرا شد
کو را کف دست باسخا شد
ور نی ز چه روی جان گدا شد
پس جان ز چه عاشق دعا شد
کز عکس تو ابرها سقا شد
تسکین زمین و متکا شد
معنی تو صورت سما شد
شد یوسف خوب و دلربا شد
بی گفت تو فهم بانوا شد
تعداد دفعات مشاهده: 68