متن شعر

ای خواجه محمد ای محامد سیرت

ای خواجه محمد ای محامد سیرت
ای در خور تاج هر دو هم نام و سرت


پیدا به شما دو تن سه اصل فطرت
ز آن روی سخا از تو و علم از پدرت

تعداد دفعات مشاهده: 375