متن شعر

گر مونس و همدمی دمی یافتمی

گر مونس و همدمی دمی یافتمی
زو چاره و مرهمی همی یافتمی

از آتش دل سوختمی سر تا پای
از دیده اگر نمی نمی‌یافتمی

تعداد دفعات مشاهده: 126