متن شعر

ای نفس خسیس، رو تباهی می‌کن

ای نفس خسیس، رو تباهی می‌کن
تا جان خسته است روسیاهی می‌کن

اکنون چو امید من فگندی بر خاک
خاکت به سر است، هر چه خواهی می‌کن

تعداد دفعات مشاهده: 127