متن شعر

آن کی آید در اسم، شب خوش بادت!

آن کی آید در اسم، شب خوش بادت!
نه جان بود و نه جسم، شب خوش بادت!

جز هستی و نیستی نمیدانی تو
وان نیست ازین دو قسم، شب خوش بادت!

تعداد دفعات مشاهده: 205