متن شعر

کدامین نقطه را نطق است «اناالحق»

کدامین نقطه را نطق است «اناالحق»
چه گویی هرزه بود آن یا محقق

تعداد دفعات مشاهده: 464