متن شعر

بردی دلم، ای ماهرخ بازاری

بردی دلم، ای ماهرخ بازاری
زان در پی تو ناله کنم، یا زاری

جان نیز به خدمت تو خواهم دادن
تا بو که دل بردهٔ من باز آری

تعداد دفعات مشاهده: 155