متن شعر

از آن دلدار هر جایی چه خیزد؟

از آن دلدار هر جایی چه خیزد؟
که او هر ساعت از جایی گریزد

چو صورت هست معنی نیز باید
برون از حسن خیلی چیز باید

نه هر گوهر که بینی شب چراغست
نباشد گل به هر وادی که راغست

تعداد دفعات مشاهده: 357