متن شعر

به برج دل رسیدی بیست این جا

به برج دل رسیدی بیست این جا
بسی این رخت خود را هر نواحی
بشد عمری و از خوبی آن مه
ببین آن حسن را کز دیدن او
به سینه تو که آن پستان شیرست
 
چو آن مه را بدیدی بیست این جا
ز نادانی کشیدی بیست این جا
به هر نوعی شنیدی بیست این جا
بدید و نابدیدی بیست این جا
که از شیرش چشیدی بیست این جا
تعداد دفعات مشاهده: 125