متن شعر

عشقی نبود چو عشق لولی و گدای

عشقی نبود چو عشق لولی و گدای
افگنده کلاه از سر و نعلین از پای

پا بر سر جان نهاده، دل کرده فدای
بگذاشته از بهر یکی هر دو سرای

تعداد دفعات مشاهده: 152