متن شعر

هجرت به دلم چو آتشی در پیوست

هجرت به دلم چو آتشی در پیوست
آب چشمم قوت او را بشکست


چون خواستم از یاد غمت گشتن مست
بگرفت مرا خاک سر کوی تو دست

تعداد دفعات مشاهده: 282