متن شعر

تنها

تنها

کسی مانند من تنها نماند
به راه زندگانی وانماند
خدا را در قفای کاروان ها
غریبی در بیابان جا نماند


تعداد دفعات مشاهده: 322