متن شعر

نایی بر من به خانه‌ای شورانگیز

نایی بر من به خانه‌ای شورانگیز
وانگه که بیایی به هزاران پرهیز

چون بنشینی خوی بدت گوید خیز
ناآمده بهتری تو چون دولت تیز

تعداد دفعات مشاهده: 166