متن شعر

آن غزال این غزل چو زیبا دید

آن غزال این غزل چو زیبا دید
به کرشمه به سوی من نگرید

زد چو طوطی یکی شکرخنده
گفت: ذوقت مزید و پاینده

کاندر آماج نطق معنی جوی
تیر فکر تو می‌شکافد موی

گرچه بسیار می‌نواختمت
به حقیقت کنون شناختمت

انعم‌الله نعمت عشقت
به چنین شعر و حکمت عشقت

زین صفت درها که طبع تو سفت
خوب گفتی و نیک خواهی گفت

گفتمش: مثل این نگفته کسی
گفت: ازین نوع گفته‌اند بسی

شعر، در عالمی که مردانند
بازی کودکان همی خوانند

شاعری منقطع کند نورت
خاصه دعوی گری درین صورت

نشنیدی تو این حدیث صواب؟
از نبی: «کل مدع کذاب»

شعر آن به که خود ندانندش
زانکه «حیض الرجال» خوانندش

رو به تحصیل علم شو مشغول
که جز آن جمله فاضل است و فضول

ورنه، دعوی مکن، به معنی کوش
رو به کنجی درون نشین، خاموش

در مقامات عاشقان مست آی
ورنه بنشین و خویشتن مستای

خود ستوده است هر که اهل بود
خودستایی نشان جهل بود

یا سوار آی در سخن‌رانی
یا خطی باز ده به نادانی

یا درون شو بتاب خانهٔ عشق
یا برون نه قدم ز خانهٔ عشق

بس که گفتند هر یک از هوسی
غزل و قطعه و قصیده بسی

گر تو پر مایه‌ای درین بازار
نمطی تازه و غریب بیار

گفتم: ای نور چشم ناخفته
همه گفتند، چیست ناگفته؟

ای به بوی تو زنده جان و تنم
من کیم؟ تا کجا رسد سخنم؟

گفت هی هی، نه این چنین، نه چنان
خویشتن را حقیر مایه مدان

سخن دل ز شاعری دور است
نثر منظوم و نظم منثور است

منشا این سخن هم از جایی است
موجب عشق حسن زیبایی است

در جهان هیچ کس مشوش عشق
نشد، الا ز سوز آتش عشق

هر زبانی سخن نداند گفت
هر بصیری گهر نداند سفت

همه را نیست، گر چه جان و تن است
جان معنی، که در تن سخن است

مرد، اگر بر فلک رسانندش
تا نگوید سخن، ندانندش

سخنی کز سر صفا گویند
آن نکوتر که برملا گویند

تو نه آنی کز اصل دیده نه‌ای
شربت وصل را چشیده نه‌ای

از صفا خاطر تو دارد نور
هستی از «حب ماسوی الله» دور

باز مانده نه‌ای به صورت و بس
فرق دانی میان عشق و هوس

باز دانسته‌ای حقیقت عشق
زانکه ورزیده‌ای طریقت عشق

اندرین شیوه تحفه‌ای بردار
نزد عشاق یادگار بیار

پای در نه به جادهٔ تحقیق
از تو آغاز و از خدا توفیق

از عراقی سلام بر عشاق
از جگر خستگان درد فراق

تعداد دفعات مشاهده: 215