متن شعر

با یار به بوستان شدم رهگذری

با یار به بوستان شدم رهگذری
کردم نظری سوی گل از بی‌صبری

آمد بر من نگار و در گوشم گفت:
رخسار من اینجا و تو در گل نگری؟

تعداد دفعات مشاهده: 197