متن شعر

خطّت دام است و خالت او را دانه است

خطّت دام است و خالت او را دانه است
با دانهٔ تو مرغِ دلم همخانه است

بیمارستانِ چشمِ‌بیمارِ ترا
در زلفِ چو زنجیرِ تو بس دیوانه است

تعداد دفعات مشاهده: 125