متن شعر

میر خوبان را دگر منشور خوبی دررسید

میر خوبان را دگر منشور خوبی دررسید
با ملیحا زاده الرحمن احسانا جدید
خوشتر از جان خود چه باشد جان فدای خاک تو
کل ذی روح یفدی فی هواک روحه
لست انکر ما ذکرتم البقاء فی الفنا
این ملولی می​کشد جان را که چیزی تو بگو
 
در گل و گلزار و نسرین روح دیگر بردمید
یا منیرا زاده نور علی نور مزید
خوبتر از ماه چه بود ماه در تو ناپدید
کل بستان انیق من جناک مستفید
کل من ابدی جمیلا لیس یبعد ان یعید
هیچ کس را کس گریبان از گزافه کی کشید
تعداد دفعات مشاهده: 53