متن شعر

ای یار غلط کردی با یار دگر رفتی

ای یار غلط کردی با یار دگر رفتی
صد بار ببخشودم بر تو به تو بنمودم
صد بار فسون کردم خار از تو برون کردم
گفتم که تویی ماهی با مار چه همراهی
مانند مکوک کژ اندر کف جولاهه
گفتی که تو را یارا در غار نمی​بینم
چون کم نشود سنگت چون بد نشود رنگت
 
از کار خود افتادی در کار دگر رفتی
ای خویش پسندیده هین بار دگر رفتی
گلزار ندانستی در خار دگر رفتی
ای حال غلط کرده با مار دگر رفتی
صد تار بریدی تو در تار دگر رفتی
آن یار در آن غار است تو غار دگر رفتی
بازار مرا دیده بازار دگر رفتی
تعداد دفعات مشاهده: 58