متن شعر

عشق بی سامان

عشق بی سامان

چنین با مهربانی خواندنت چیست ؟
بدین نامعربانی رندنت چیست ؟
بپرس از این دل دیوانه من
که ای بیچاره ماندنت چیست ؟


تعداد دفعات مشاهده: 357