متن شعر

جز جانب دل به دل نیاییم

جز جانب دل به دل نیاییم
ماننده نای سربریده
همچون جگر کباب عاشق
ما ذره آفتاب عشقیم
ما را به میان ذره​ها جوی
ور زانک بجویی و نیابی
در خانه چو آفتاب درتافت
 
یک لحظه برون دل نپاییم
بی​برگ شدیم و بانواییم
جز آتش عشق را نشاییم
ای عشق برآی تا برآییم
ما خردترین ذره​هاییم
بدهیم نشان که ما کجاییم
گرد سر روزن سراییم
تعداد دفعات مشاهده: 52