متن شعر

از گردش این هفت مخالف بر هفت

از گردش این هفت مخالف بر هفت
هر هفت در افتیم به هفتاد آگفت

می ده که چو گل جوانیم در گل خفت
تا کی غم عالمی که چون رفتی رفت

تعداد دفعات مشاهده: 219