متن شعر

ماییم و دو شیشکک می روشن و خوش

ماییم و دو شیشکک می روشن و خوش
یک حوضک نقل و یک تنورک آتش

باقلیککی و نانکی پنج از شش
گر فرمایی جمال ده بی‌ترکش

تعداد دفعات مشاهده: 166