متن شعر

گردی نبرد ز بوسه از افسر ما

گردی نبرد ز بوسه از افسر ما
گر بوسه به نام خود زنی بر سر ما


تازان خودی مگرد گرد در ما
یا چاکر خویش باش یا چاکر ما

تعداد دفعات مشاهده: 379