متن شعر

فعل نیکان محرض نیکیست

فعل نیکان محرض نیکیست
بهر تحریض بندگان یزدان
نکر فرعون و شکر موسی کرد
جنس فرعون هر کی در منیست
از پی غم یقین همه شادیست
خاک باشی گزید احمد از آن
خاک باشی بروید از تو نبات
ما همه چون یکیم بی​من و تو
 
همچو مطرب که باعث سیکیست
از بد و نیک شاکر و شاکیست
به بهانه ز حال ما حاکیست
جنس موسی هر آنک در پاکیست
و از پی شادی تو غمناکیست
شاه معراج و پیک افلاکیست
گنج دل یافت آنک او خاکیست
پس خمش باش این سخن با کیست
تعداد دفعات مشاهده: 54