متن شعر

ای بی​تو حرام زندگانی

ای بی​تو حرام زندگانی
بی روی خوش تو زنده بودن
پازهر تویی و زهر دنیا
گوهر تو و این جهان چو حقه
بی آب تو گلستان چو شوره
بی خوبی حسن باقوامت
با جمله مراد و کام بی​تو
تا داد سلامتی ندادی
خامش کردم بکن تو شاهی
 
خود بی​تو کدام زندگانی
مرگ است به نام زندگانی
دانه تو و دام زندگانی
باده تو و جام زندگانی
بی جوش تو خام زندگانی
نگرفته قوام زندگانی
نایافته کام زندگانی
کی کرد سلام زندگانی
پیش تو غلام زندگانی
تعداد دفعات مشاهده: 85