متن شعر

حسن تو مرا ز نیکوان شاهی داد

حسن تو مرا ز نیکوان شاهی داد
عشق تو مرا به خیره گمراهی داد

از راستی‌ام نخواهی آگاهی داد
تا چند مرا پردهٔ کژ خواهی داد

تعداد دفعات مشاهده: 106