متن شعر

شکست سکوت

شکست سکوت

تا مگر شیشه این کاخ به هم درشکند
تا مگر ولوله افتد به دل قصر سکوت
دست در حسرت سنگ
سنگ در آرزوی پرواز است


تعداد دفعات مشاهده: 490