متن شعر

ماییم درین گنبد دیرینه اساس

ماییم درین گنبد دیرینه اساس
جویندهٔ رخنه‌ای چو مور اندر طاس

آگاه نه از منزل امید و هراس
سرگشته و چشم بسته چون گاو خراس

تعداد دفعات مشاهده: 166