متن شعر

57 - گفت درزی ای طواشی بر گذر

گفت درزی ای طواشی بر گذر
وای بر تو گر کنم لاغی دگر

پس قبایت تنگ آید باز پس
این کند با خویشتن خود هیچ کس

خندهٔ چه رمزی ار دانستیی
تو به جای خنده خون بگرستیی

تعداد دفعات مشاهده: 65