متن شعر

از خجلت خط، رخت اگر پر عرق است

از خجلت خط، رخت اگر پر عرق است
بر جملهٔ خوبان جهانت سبق است

گر از ورق گلت خطی پیدا شد
خط را ورقی باید و خط بر ورق است

تعداد دفعات مشاهده: 192