متن شعر

بیا امروز ما مهمان میریم

بیا امروز ما مهمان میریم
ز مرگ ما جهانی زنده گردد
به مرغی جبرئیلی را ببندیم
سبو بدهیم و دریایی ستانیم
غلام ماست ازرق پوش گردون
چو ما شیریم و شیر شیر خوردیم
خمش کن نیست حاجت وانمودن
 
بیا تا پیش میر خود بمیریم
ازیرا ما نه قربان حقیریم
به جانی ما جهانی را بگیریم
چرا ما از چنین سودی نفیریم
غلام خویشتن را چون اسیریم
چرا چون یوز مفتون پنیریم
به پیش تیر باشی گر چه تیریم
تعداد دفعات مشاهده: 92