متن شعر

آخر شب دوش بی‌تو ای شمع چگل

آخر شب دوش بی‌تو ای شمع چگل
بگذشت و گذاشت در غمم خوار و خجل

تو فارغ و من به وعده تا روز سپید
در بند تو بنشسته و برخاسته دل

تعداد دفعات مشاهده: 163