متن شعر

8 - خامشی به که ضمیر دل خویش

خامشی به که ضمیر دل خویش
با کسی گفتن و گفتن که مگوی

سخنی در نهان نباید گفت
که بر انجمن نشاید گفت

تعداد دفعات مشاهده: 292