متن شعر

ای جان من، از دل خبرت نیست، چه سود؟

ای جان من، از دل خبرت نیست، چه سود؟
در عالم جان رهگذرت نیست، چه سود؟

جز حرص و هوی، که بر تو غالب شده است
اندیشهٔ چیز دگرت نیست، چه سود؟

تعداد دفعات مشاهده: 130