متن شعر

ای دم به دم مصور جان از درون تن

ای دم به دم مصور جان از درون تن
ز آینده و گذشته چرا یاد می​کنم
جان حقایقی و خیالات دلربا
 
نزدیکتر ز فکرت این نکته​ها به من
که لذت زمانی و هم قبله زمن
و آن نقش​های مه که نگنجد در این دهن
تعداد دفعات مشاهده: 62