متن شعر

چون جملهٔ راه، کاروان من و تست

چون جملهٔ راه، کاروان من و تست
هر جا که سیاهیییست زان من و تست

پس پردهٔ من مدر که هر جرم که رفت
سرّیست که در پرده میان من و تست

تعداد دفعات مشاهده: 76