متن شعر

تا کی هنر خویش پدیدار کنی

تا کی هنر خویش پدیدار کنی
بنشینی و پوستین اغیار کنی

چون در قدمی هزار انکار کنی
تنها بنشین که سود بسیار کنی

تعداد دفعات مشاهده: 128