متن شعر

لبهات می ست و می بود اصل طرب

لبهات می ست و می بود اصل طرب
چندان ترشی درو نگویی چه سبب


تو از نمک آنچنان ترش داری لب
گر می ز نمک ترش شود نیست عجب

تعداد دفعات مشاهده: 397