متن شعر

تا عاشق آن یارم بی​کارم و بر کارم

تا عاشق آن یارم بی​کارم و بر کارم
ماننده مریخی با ماه و فلک خشمم
گر خویش منی یارا می بین که چه بی​خویشم
جز خون دل عاشق آن شیر نیاشامد
رنجورم و می دانی هم فاتحه می خوانی
حلاج اشارت گو از خلق به دار آمد
اقرار مکن خواجه من با تو نمی​گویم
ای منکر مخدومی شمس الحق تبریزی
 
سرگشته و پابرجا ماننده پرگارم
وز چرخ کله زرین در ننگم و در عارم
ز اسرار چه می پرسی چون شهره و اظهارم
من زاده آن شیرم دلجویم و خون خوارم
ای دوست نمی​بینی کز فاتحه بیمارم
وز تندی اسرارم حلاج زند دارم
من مرده نمی​شویم من خاره نمی​خارم
ز اقرار چو تو کوری بیزارم و بیزارم
تعداد دفعات مشاهده: 120