متن شعر

عشق تو، که سرمایهٔ این درویش است

عشق تو، که سرمایهٔ این درویش است
ز اندازهٔ هر هوس‌پرستی بیش است

شوری است، که از ازل مرا در سر بود
کاری است، که تا ابد مرا در پیش است

تعداد دفعات مشاهده: 308