متن شعر

آن بحر که در یگانگی اوست یکی

آن بحر که در یگانگی اوست یکی
یک قطره در آن بحر نسنجد فلکی

گر هژده هزار عالم افتد در وی
حقّا که از او برون نیاید سمکی

تعداد دفعات مشاهده: 200