متن شعر

در میان عاشقان عاقل مبا

در میان عاشقان عاقل مبا
دور بادا عاقلان از عاشقان
گر درآید عاقلی گو راه نیست
مجلس ایثار و عقل سخت گیر
ننگ آید عشق را از نور عقل
خانه بازآ عاشقا تو زوترک
جان نگیرد شمس تبریزی به دست
 
خاصه اندر عشق این لعلین قبا
دور بادا بوی گلخن از صبا
ور درآید عاشقی صد مرحبا
صرفه اندر عاشقی باشد وبا
بد بود پیری در ایام صبا
عمر خود بی​عاشقی باشد هبا
دست بر دل نه برون رو قالبا
تعداد دفعات مشاهده: 87